rekrutacja online

Finanse przedsiębiorstw

Absolwent kierunku posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest on przygotowany do przeprowadzania analiz ekonomicznych i finansowych wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w teorii gospodarki rynkowej.

Absolwenci specjalności finanse przedsiębiorstw posiadają wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, instytucji publicznych i finansowych, organizacji pozarządowych, banków oraz są przygotowani do podjęcia w nich pracy na stanowiskach pomocniczych. Absolwent kierunku finanse przedsiębiorstw posiada również niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowegko Rady Europy.

Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej pozwalają mu na uzyskanie Euro pejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej (ECDL – European Computer Driving Licence). Dyplom ukończenia studiów licencjackich umożliwia absolwentom podjęcie studiów II stopnia https://www.viagrageneriquefr24.com/que-penser-du-viagra-generique/ i zdobycie tytułu magistra.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra