rekrutacja online

Administracja i gospodarka publiczna

Absolwent studiów I stopnia powinien opanować umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i być przygotowanym do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na kierunku: ekonomia zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwent jest specjalistą w zakresie znajomości realiów gospodarki oraz administracji publicznej. Posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze gospodarki i administracji publicznej. Absolwent opanuje umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą w zakresie nauk społecznych, zwłaszcza ekonomicznych i prawa administracyjnego, jak również jej wykorzystania w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etyki. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

Specjalność: gospodarka i administracja publiczna skierowana jest do kandydatów zamierzających zdobyć wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, znajdujących zastosowanie w działalności gospodarczej i publicznej. Propozycja kształcenia w ramach tej specjalności nastawiona jest na ludzi otwartych, szukających rozwiązań w zakresie kształcenia, gdyż pozwala ona osiągnąć wiedzę przydatną w przyszłej karierze na stanowiskach zarządzających. Studia ekonomiczne w ramach specjalności gospodarka i administracja publiczna mają na celu przygotowanie kandydatów do wykonywania przede wszystkim zawodu ekonomisty, jako zawodu powszechnego i niezbędnego w procesach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych w szeroko pojmowanej administracji publicznej i samorządowej, także w strukturach międzynarodowych.

Ukończenie specjalności: gospodarka i administracja publiczna otwiera drogę do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów (po spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków): uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnień doradcy podatkowego, konsultanta zamówień publicznych, rzeczoznawcy zamówień publicznych. Absolwent będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu zarządzania gospodarką komunalną i środkami budżetów lokalnych. Będzie także potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. 

Ukończenie specjalności: gospodarka i administracja publiczna ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

  • pracownika wydziału finansowego jednostek samorządowych i przedsiębiorstw komunalnych,
  • specjalisty w regionalnych agencjach rozwoju, instytucjach obsługi finansowej podmiotów komunalnych,
  • specjalisty działu zamówień publicznych,
  • specjalisty ds. kontroli w administracji.

 

 

 

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra