rekrutacja online

Współpraca

Oprócz własnej biblioteki pracownicy i studenci mają możliwość dokonywania korzystania i dokonywania wypożyczeń międzybibliotecznych na podstawie umowy o współpracy ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną w Krakowie i Biblioteką Jagiellońską. Zbiory Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zawierają bogaty wybór książek z literatury naukowej specjalistycznej, literatury pięknej polskiej i światowej, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy: w tym encyklopedie (m.in. Britannicę), słowniki, przewodniki, poradniki, a także zbiory multimedialne oraz audiobooki - książki na CD dla osób słabo widzących. Ze zbiorów mogą również korzystać wszyscy studenci krakowskich szkół wyższych i uniwersytetów. W/w biblioteka gromadzi publikacje dotyczące regionu tzw. Cracoviana. W Filii nr 2 od 2006 roku biblioteka udostępnia książki w wersji anglojęzycznej, a w 1 Filii audiobooki . Łącznie wszystkie 20 filie posiadają ponad 282000 książek oraz 585 jednostek zbiorów specjalnych. Biblioteka poleca również prasę codzienną, czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych; magazyny historyczne, komputerowe, ekologiczne, w szczególności finanse.

WSU zawarła także umowy: z Biblioteką Wyższej Szkoły Filozoficzno–Pedagogicznej Ignatianum, i porozumienie z Biblioteką WSEI w Warszawie.Ponadto Biblioteka uczelni posiada własny dostęp on-line do polskich i światowych zbiorów bibliotecznych, w tym Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych. Bardzo istotną dla rozwoju własnej biblioteki jest zawarta 23 listopada 2010r umowa o pełnej współpracy bibliotecznej z Biblioteką Jagiellońską. Umowa ta zapewnia pełny dostęp studentom i pracownikom WSU do zbiorów BJ, także w soboty i niedziele, a co bardzo istotne, również do bogatego księgozbioru tej biblioteki związanego z kierunkiem finanse i rachunkowość. Biblioteka Jagiellońska wspólnie z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Obecnie pieczołowicie kompletuje i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą. Biblioteka gromadzi również zagraniczną literaturę naukową z zakresu dziedzin będących przedmiotem badań i nauczania na Uniwersytecie. Wszystkie druki polskie i cenne zagraniczne stanowią Narodowy Zasób Biblioteczny, są więc pod szczególną ochroną. Charakter zbiorów i pełnione funkcje zobowiązują Bibliotekę do szczególnej troski i ochrony zbiorów, co wpływa na zakres i sposób ich udostępniania.

W Bibliotece Jagiellońskiej jest zorganizowany za pośrednictwem Internetu dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych oraz elektronicznych baz danych. Wobec zawarcia umowy w ramach konsorcjum bibliotek ekonomicznych, Biblioteka WSU posiada dostęp do korzystania z prestiżowej największej pełno tekstowej bazy ekonomicznej EMIS - ISI EMERGING MARKETS i krajowych licencji akademickich ELSEVIER, SPRINGER I WEB KNOWLEDGE koordynowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i finansowanych przez MNiSW.

Specjalności kierunku Finanse i Rachunkowość

Góra